၂၁.၁.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၂၁-၁-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၃၅စီး ၊ ၂၁၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 375  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 300  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 250  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 165  
၂။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 425460  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 325-360  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 300-325  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 200-225  
၃။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၄။ ျမစ္သား ရွယ္ ပိႆာ 500-575  
      ပိႆာ 425-500  
      ပိႆာ 350-425  
      ပိႆာ 275-325  
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၇၀၀ အိတ္၊၂၁၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1480  
    လတ္ ပိႆာ 1450  
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ 1250  
    ထူး-၃ ပိသာ 1550  
    ထူး-၄ ပိသာ 1850  
    ထူး-၅ ပိသာ 2050  
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ 1350  
    ထူး-၃ ပိႆာ 1650  
    ထူး-၄ ပိႆာ 1950  
  (ဂ) ျငဳပ္     - အိတ္၊ - ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 4800-5500  
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 6300-6400  
၂။ ဒိုက္ဦးပု   ပိႆာ    
၃။ ဇီးပြ   ပိႆာ 4100-4200  
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 2750 ၃၅၀၀ အိတ္၊ ၇၀၀၀၀ ပိႆာ
    ေလးအိမ္စု ပိႆာ    
    ရွမ္းရွည္ ပိႆာ 2000-2200
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ    
    အိႏၵိယရွည္ ပိႆာ 3250-3300  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ    
    ဒီမြန္ ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ 2500  
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 2500-2650  
    သဲေတာ ပိႆာ 2500  
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 1200  
၂။ ေညာင္ဦး ေဆးရွယ္ ပိႆာ 1100  
    ျဖဴ ပိႆာ    
၃။ ပခုကၠဴ ၾကမ္း ပိႆာ 1175  
၄။ မလိုင္ ၾကမ္း ပိႆာ 1200  
    ေခ်ာ ပိႆာ 1200  
    ၀ဲ ပိႆာ 1200  
    ေဆး ပိႆာ    
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ 1300  
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 750  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1000-1550  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ 950  
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 925  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)လတ္   ပိႆာ 800-825  
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ 625-650  
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကားရွယ္ 2015 ပိႆာ 850  
    2014 ပိႆာ 815  
           
  (ဆ) အာလူး     ၇စီး ၊ ၄၂၀၀၀ ပိႆာ
၁။  ေအာင္ပန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 540  
    OK ပိႆာ 650  
    S1 ပိႆာ 670  
    S2 ပိႆာ 680  
    S3 ပိႆာ    
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 550  
    OK ပိႆာ 660  
    S1 ပိႆာ 710  
    S2 ပိႆာ 720  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္