၂၈.၅.၂၀၁၉

  

ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)

(၂၈-၅-၂၀၁၉)

စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပုံ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း
  (က) ပုဇြန္ေျခာက္    
၁။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္   50000-60000
၂။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ပိႆာ 30000-40000
၃။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ ပိႆာ 25000-28000
၄။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး ပိႆာ

23000-25000

၅။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ ပိႆာ 20000-22000
၆။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး ပိႆာ 10000-15000
၇။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ ပိႆာ  
၈။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး ပိႆာ  
  ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ပိႆာ  
၁၀။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး ပိႆာ  
၁၁။ ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 22000-25000
၁၂။ ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 20000-22000
၁၃။ ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 35000-40000
၁၄။ ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 25000-30000
၁၅။ ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 20000-23000
  (ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္    
၁။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ပိႆာ 35000-40000
၂။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ပိႆာ 20000-25000
၃။ ငါးေျမြထိုး ပိႆာ 10000-13000
၄။ ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ပိႆာ 30000-32000
၅။ ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ပိႆာ 25000-28000
၆။ ငါးရံ႕လံုး ပိႆာ 18000-20000
  (ဂ) ေရငံငါးေျခာက္    
၁။ ကလိန္ ပိႆာ 15000-18000
၂။ ငါးကြမ္းရွပ္ ပိႆာ 20000-25000
၃။ ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ပိႆာ 5000-5500
၄။ ငါးတံခြန္လံုး ပိႆာ 3000-3500
၅။ ငါးႏွပ္ခ်ဳိ ပိႆာ 8000-10000
၆။ ငါးႏွပ္ငံ ပိႆာ -
၇။ ငါးပုတ္သင္ ပိႆာ 4000-4500
၈။ ငါးမန္းသားတြဲ ပိႆာ -
၉။ ငါးေရာင္ႀကီး ပိႆာ 22000-25000
၁၀။ ငါးေရာင္လတ္ ပိႆာ 20000-22000
၁၁။ ဆီငါးေရာင္ ပိႆာ 20000-25000
၁၂။ ငါးေရႊႀကီး ပိႆာ 7000-7500
၁၃။ ငါးေရႊေသး ပိႆာ 3000-3500
၁၄။ ငါးမီးတံသြယ္ ပိႆာ 1500-1800
၁၅။ ငါးဘူးစိ ပိႆာ 3500-4000
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္