၆.၆.၂၀၁၈

  

ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
(၆-၆-၂၀၁၈)
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပုံ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း
  (က) ပုဇြန္ေျခာက္    
၁။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 60000-65000
၂။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ပိႆာ 50000-55000
၃။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ ပိႆာ 30000-35000
၄။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး ပိႆာ

20000-25000

၅။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ ပိႆာ 15000-20000
၆။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး ပိႆာ 10000-12000
၇။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ ပိႆာ 5000-5500
၈။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး ပိႆာ 4000-4500
၉။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ပိႆာ 1500-1800
၁၀။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး ပိႆာ  
၁၁။ ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 20000-25000
၁၂။ ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 18000-20000
၁၃။ ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 30000-35000
၁၄။ ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 25000-28000
၁၅။ ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 18000-20000
  (ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္    
၁။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ပိႆာ 35000-40000
၂။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ပိႆာ 20000-25000
၃။ ငါးေျမြထိုး ပိႆာ 10000-12000
၄။ ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ပိႆာ 28000-30000
၅။ ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ပိႆာ 23000-27000
၆။ ငါးရံ႕လံုး ပိႆာ 18000-20000
  (ဂ) ေရငံငါးေျခာက္    
၁။ ကလိန္ ပိႆာ 10000-11000
၂။ ငါးကြမ္းရွပ္ ပိႆာ 15000-18000
၃။ ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ပိႆာ 5000-5500
၄။ ငါးတံခြန္လံုး ပိႆာ 3000-3500
၅။ ငါးႏွပ္ခ်ဳိ ပိႆာ 7000-10000
၆။ ငါးႏွပ္ငံ ပိႆာ -
၇။ ငါးပုတ္သင္ ပိႆာ 3500-4000
၈။ ငါးမန္းသားတြဲ ပိႆာ -
၉။ ငါးေရာင္ႀကီး ပိႆာ 20000-25000
၁၀။ ငါးေရာင္လတ္ ပိႆာ 18000-20000
၁၁။ ဆီငါးေရာင္ ပိႆာ 18000-20000
၁၂။ ငါးေရႊႀကီး ပိႆာ 7500-8500
၁၃။ ငါးေရႊေသး ပိႆာ 3500-4500
၁၄။ ငါးမီးတံသြယ္ ပိႆာ 1000-1500
၁၅။ ငါးဘူးစိ ပိႆာ 3500-4000
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္