၅.၁၂.၂၀၁၇

  

ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
(၅-၁၂-၂၀၁၇)
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပုံ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း
  (က) ပုဇြန္ေျခာက္    
၁။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 40000-45000
၂။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ပိႆာ 30000-35000
၃။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ ပိႆာ 18000-20000
၄။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး ပိႆာ

13000-15000

၅။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ ပိႆာ 10000-12000
၆။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး ပိႆာ 9000-9500
၇။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ ပိႆာ 6000-7000
၈။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး ပိႆာ 4000-5000
၉။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ပိႆာ 1000-1500
၁၀။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး ပိႆာ  
၁၁။ ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 18000-20000
၁၂။ ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 16000-18000
၁၃။ ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 28000-30000
၁၄။ ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 21000-23000
၁၅။ ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 18000-20000
  (ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္    
၁။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ပိႆာ 30000-35000
၂။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ပိႆာ 20000-23000
၃။ ငါးေျမြထိုး ပိႆာ 7500-9000
၄။ ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ပိႆာ 23000-25000
၅။ ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ပိႆာ 18000-20000
၆။ ငါးရံ႕လံုး ပိႆာ 10000-12000
  (ဂ) ေရငံငါးေျခာက္    
၁။ ကလိန္ ပိႆာ 7000-9000
၂။ ငါးကြမ္းရွပ္ ပိႆာ 13000-15000
၃။ ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ပိႆာ 4000-4500
၄။ ငါးတံခြန္လံုး ပိႆာ 2000-2500
၅။ ငါးႏွပ္ခ်ဳိ ပိႆာ 4500-5000
၆။ ငါးႏွပ္ငံ ပိႆာ -
၇။ ငါးပုတ္သင္ ပိႆာ 3000-3500
၈။ ငါးမန္းသားတြဲ ပိႆာ -
၉။ ငါးေရာင္ႀကီး ပိႆာ 16000-18000
၁၀။ ငါးေရာင္လတ္ ပိႆာ 15000-17000
၁၁။ ဆီငါးေရာင္ ပိႆာ 15000-17000
၁၂။ ငါးေရႊႀကီး ပိႆာ 4500-5000
၁၃။ ငါးေရႊေသး ပိႆာ 3000-3500
၁၄။ ငါးမီးတံသြယ္ ပိႆာ 1200-1400
၁၅။ ငါးဘူးစိ ပိႆာ 3000-3500
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္