၂၂.၈.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၂.၈.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

 

 

2150-2170

 

 

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2290-2310

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1050-1135    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1565-1620    
ေထာပတ္ပဲ   1580-1915    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2260-2350    
  (ေရႊကၽြန္း) 2740--2635    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC    
  Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

 

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ)      
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

 

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   555-565    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1915-2000    
  (မင္းလွ) 1830-1920    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1750-1785
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)

 

1500-1585

 

   
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw

                                      

   

   
ဘိုကိတ္ပဲ   1165-1200    
မတ္ပဲ  FAQ(2016) -             -
မတ္ပဲ FAQ(2017)                      Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)  

    

           Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2650-2700    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)

 

1165-1185

 

   
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1200-1220    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္