၂.၁၀.၂၀၁၈

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
FOB Price for Beans & Pulses
စဥ္ ပဲအမ်ဳိးအစား ယေန႔ေဈးႏႈန္း
မတ္ပဲ(2018 Crop) (က) FA 335-355
570-   (ခ) SQ 455-475
    (ဂ) အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း 480-510
    (ဃ) အခြံပါ အျခမ္း 420-445
  မတ္ပဲ(2017 crop) (က) FAQ 325-345
    (ခ) SQ 445-465
    (ဂ) အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း 465-495
    (ဃ) အခြံပါအျခမ္း 410-435
ပဲတီစိမ္း (က) FAQ (အညာ) 630-680
    (ခ) FAQ (ပခုကၠဴ) 650-680
    (ဂ) ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) 850-880
    (ဃ) ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) 950-980
    (င) အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) 790-850
    (စ) အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) 815-850
    (ဆ) အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) 840-910
    (ဇ) အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) 870-910
    (စ်) အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) 950-1000
ပဲစဥ္းငံု(2018 crop) (က) အနီ(FAQ)သို႔ Lemon 305-335
    (ခ) ျဖဴနီ(FAQ) 305-335
    (ဂ) အျဖဴ(FAQ) 305-335
  ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) (က) အနီ(FAQ)သို႔ Lemon 305-335
    (ခ) ျဖဴနီ(FAQ) 305-335
    (ဂ) အျဖဴ(FAQ) 305-335
ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး (က) FAQ 550-600
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 735-800
ပဲလြန္းျဖဴ (က) FAQ 500-530
    (ခ) SQ (12.5 ဇကာ) 680-710
  ပဲလြန္းနီ (က) FAQ 580-610
ေျမေထာက္ပဲ (က) FAQ 950-980
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 1190-1225
    (ဂ) အခြံပါအျခမ္း 1000-1035
ပဲေထာပတ္ (က) FAQ 1000-1030
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 900-950
    (ဂ) အခြံပါအျခမ္း 1055-1085
၉။ ကုလားပဲဝါ      
၁၀။ ပဲနီေလး      
၁၁။ ပဲယင္း      
၁၂။ စြန္တာနီ/ျပာ      
၁၃။ ႏုိင္လြန္ပဲ      
၁၄။ ပဲျဖဴေလး      
၁၅။ ပဲစာဥ      
၁၆။ ပဲပုတ္ေစ႔      
၁၇။ ဘုိကိတ္ပဲ      
၁၈။ ပဲနီျပား      
၁၉။ စားေတာ္ပဲ (ႀကီး)      
၂၀။ စားေတာ္ပဲ (ေသး)      
၂၁။ ႏွံစားေျပာင္း      
၂၂။ ေျပာင္းဆံ     260-290
၂၃။ ႏွမ္းျဖဴ     1400-1500
၂၄။ ႏွမ္းနက္(စမံု)     1700-1750
၂၅။ ႏွမ္းမွဳန္     1600-1700
၂၆။ ႏွမ္းညိဳ     1200-1300
၂၇။ နွမ္းနက္(ရိုးရိုး)     1200-1250
၂၈။ ပဲၾကီး     800-850
၂၉။ ပဲယင္း     500-530
၃၀။ ဘိုကိတ္    

450-480

FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္