၁၉.၄.၂၀၁၈

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
FOB Price for Beans & Pulses
စဥ္ ပဲအမ်ဳိးအစား ယေန႔ေဈးႏႈန္း
မတ္ပဲ(2016 Crop) (က) FA  
570-   (ခ) SQ  
    (ဂ) အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း  
    (ဃ) အခြံပါ အျခမ္း  
  မတ္ပဲ(2017 crop) (က) FAQ 350-370
    (ခ) SQ 460-480
    (ဂ) အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း 500-530
    (ဃ) အခြံပါအျခမ္း 440-465
ပဲတီစိမ္း (က) FAQ (အညာ) 650-670
    (ခ) FAQ (ပခုကၠဴ) 650-670
    (ဂ) ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) 800-850
    (ဃ) ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) 900-950
    (င) အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) 815-840
    (စ) အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) 815-840
    (ဆ) အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) 870-895
    (ဇ) အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) 870-895
    (စ်) အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) 950-1000
ပဲစဥ္းငံု(2018 crop) (က) အနီ(FAQ)သို႔ Lemon 295-315
    (ခ) ျဖဴနီ(FAQ) 295-315
    (ဂ) အျဖဴ(FAQ) 295-315
  ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) (က) အနီ(FAQ)သို႔ Lemon 315-335
    (ခ) ျဖဴနီ(FAQ) 315-335
    (ဂ) အျဖဴ(FAQ) 315-335
ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး (က) FAQ 580-610
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 775-815
ပဲလြန္းျဖဴ (က) FAQ 500-550
    (ခ) SQ (12.5 ဇကာ) 600-650
  ပဲလြန္းနီ (က) FAQ 620-650
ေျမေထာက္ပဲ (က) FAQ 900-930
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 1125-1165
    (ဂ) အခြံပါအျခမ္း 950-980
ပဲေထာပတ္ (က) FAQ 800-850
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 900-950
    (ဂ) အခြံပါအျခမ္း 845-895
၉။ ကုလားပဲဝါ      
၁၀။ ပဲနီေလး      
၁၁။ ပဲယင္း      
၁၂။ စြန္တာနီ/ျပာ      
၁၃။ ႏုိင္လြန္ပဲ      
၁၄။ ပဲျဖဴေလး      
၁၅။ ပဲစာဥ      
၁၆။ ပဲပုတ္ေစ႔      
၁၇။ ဘုိကိတ္ပဲ      
၁၈။ ပဲနီျပား      
၁၉။ စားေတာ္ပဲ (ႀကီး)      
၂၀။ စားေတာ္ပဲ (ေသး)      
၂၁။ ႏွံစားေျပာင္း      
၂၂။ ေျပာင္းဆံ     275-305
၂၃။ ႏွမ္းျဖဴ     1250-1300
၂၄။ ႏွမ္းနက္(စမံု)     1450-1500
၂၅။ ႏွမ္းမွဳန္     1300-1350
၂၆။ ႏွမ္းညိဳ     1000-1050
၂၇။ နွမ္းနက္(ရိုးရိုး)     1200-1250
၂၈။ ပဲၾကီး     950-980
၂၉။ ပဲယင္း     440-470
၃၀။ ဘိုကိတ္    

450-480

FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္