၁၃.၃.၂၀၁၈

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
FOB Price for Beans & Pulses
စဥ္ ပဲအမ်ဳိးအစား ယေန႔ေဈးႏႈန္း
မတ္ပဲ(2016 Crop) (က) FA  
570-   (ခ) SQ  
    (ဂ) အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း  
    (ဃ) အခြံပါ အျခမ္း  
  မတ္ပဲ(2017 crop) (က) FAQ 370-390
    (ခ) SQ 480-500
    (ဂ) အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း 530-560
    (ဃ) အခြံပါအျခမ္း 465-490
ပဲတီစိမ္း (က) FAQ (အညာ) 600-630
    (ခ) FAQ (ပခုကၠဴ) 610-640
    (ဂ) ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) 750-780
    (ဃ) ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) 800-830
    (င) အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) 750-790
    (စ) အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) 765-800
    (ဆ) အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) 800-840
    (ဇ) အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) 815-855
    (စ်) အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) 950-1000
ပဲစဥ္းငံု(2018 crop) (က) အနီ(FAQ)သို႔ Lemon 290-310
    (ခ) ျဖဴနီ(FAQ) 290-310
    (ဂ) အျဖဴ(FAQ) 290-310
  ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) (က) အနီ(FAQ)သို႔ Lemon 280-300
    (ခ) ျဖဴနီ(FAQ) 280-300
    (ဂ) အျဖဴ(FAQ) 280-300
ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး (က) FAQ 720-750
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 960-1000
ပဲလြန္းျဖဴ (က) FAQ 500-550
    (ခ) SQ (12.5 ဇကာ) 600-650
  ပဲလြန္းနီ (က) FAQ 650-700
ေျမေထာက္ပဲ (က) FAQ 900-930
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 1125-1165
    (ဂ) အခြံပါအျခမ္း 950-980
ပဲေထာပတ္ (က) FAQ 800-850
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 900-950
    (ဂ) အခြံပါအျခမ္း 845-895
၉။ ကုလားပဲဝါ      
၁၀။ ပဲနီေလး      
၁၁။ ပဲယင္း      
၁၂။ စြန္တာနီ/ျပာ      
၁၃။ ႏုိင္လြန္ပဲ      
၁၄။ ပဲျဖဴေလး      
၁၅။ ပဲစာဥ      
၁၆။ ပဲပုတ္ေစ႔      
၁၇။ ဘုိကိတ္ပဲ      
၁၈။ ပဲနီျပား      
၁၉။ စားေတာ္ပဲ (ႀကီး)      
၂၀။ စားေတာ္ပဲ (ေသး)      
၂၁။ ႏွံစားေျပာင္း      
၂၂။ ေျပာင္းဆံ     240-250
၂၃။ ႏွမ္းျဖဴ     1250-1300
၂၄။ ႏွမ္းနက္(စမံု)     1450-1500
၂၅။ ႏွမ္းမွဳန္     1300-1350
၂၆။ ႏွမ္းညိဳ     1000-1050
၂၇။ နွမ္းနက္(ရိုးရိုး)     1200-1250
၂၈။ ပဲၾကီး     950-980
၂၉။ ပဲယင္း     440-470
၃၀။ ဘိုကိတ္    

500-530

FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္